Samenwerking

  1. Home
  2. Samenwerking

Logo

Gezonde kinderopvang

De aanpak Gezonde Kinderopvang geeft (staf)medewerkers en managers inzicht in de concrete stappen die nodig zijn om een gezonde leefstijl écht onderdeel te maken van de dagelijkse praktijk in de kinderopvang. Dat doen organisaties door de activiteiten te baseren op vier pijlers: beleid maken en actualiseren, kennis en vaardigheden van kinderen en medewerkers ontwikkelen, de fysieke en sociale omgeving inrichten en het vroegtijdig signaleren van risico’s voor een gezonde leefstijl. Deze aanpak heeft dezelfde basis als de aanpak Gezonde School. We spreken van een doorgaande lijn, zodat voor kinderen aandacht voor gezonde leefstijl vanzelfsprekend is.

Logo

De Vreedzame Wijk

De Vreedzame Wijk komt voort uit De Vreedzame School. Inmiddels werkt een groot aantal basisscholen met dit programma. Kinderen krijgen daar allerlei ‘burgerschapscompetenties’ aangeboden. Ze leren hoe je conflicten constructief kunt oplossen. Ze krijgen een stem, mogen meedenken over allerlei zaken, krijgen verantwoordelijkheden. Bovendien leren ze op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan en zich verbonden te voelen met de gemeenschap.

In veel wijken is het succes van De Vreedzame School doorgetrokken naar de wijk: De Vreedzame Wijk. Met deze verbreding wordt een samenhangende pedagogische aanpak ingevoerd in alle organisaties, waaronder ook onze BSO, die in de wijk met kinderen in de basisschoolleeftijd werken.

Logo

MOC ’t Kabouterhuis

Professionals en ’t Kabouterhuis
Als professional kunnen wij te maken krijgen met gezinnen met jonge kinderen met een complexe hulpvraag. Samen met de ouders/verzorgers kan er worden gekeken naar een aanvraag voor hulp indienen bij MOC ’t Kabouterhuis. Medisch Orthopedagogisch Centrum ’t Kabouterhuis helpt gezinnen met jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand, met opvoedingsproblemen en/of met psychiatrische problemen. Dit doet ’t Kabouterhuis voor kinderen in de leeftijd van 0 – 7 jaar en hun ouders of verzorgers.

Logo

Jonge Kind Academie

De Jonge Kind Academie (JKA) is het opleidingsinstituut van MOC ’t Kabouterhuis. De JKA heeft trainingen en opleidingen voor iedere professional die werkt met jonge kinderen. Of je nu medewerker op een kinderdagverblijf, leerkracht, intern begeleider of jeugdarts bent. Het aanbod richt zich hoofdzakelijk op het vroegtijdig (h)erkennen en omgaan met gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen tot 7 jaar.

Logo

Augeo Academy

Augeo academy is onderdeel van Augeo Foundation. Augeo wil, net als jij, dat kinderen in veiligheid en met liefde opgroeien. Daarom versterken we onze aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Of we nou kiezen voor online cursussen, Augeo magazine of de app: met alle geboden activiteiten vergroten we onze kennis over kindermishandeling. Zo helpen we mee kwetsbare kinderen sneller te zien en steunen. Samen geven we kindermishandeling geen toekomst!

Logo

LVAK (Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling)

De aandachtsfunctionaris Is een belangrijk persoon bij het implementeren, handelen en borgen van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Ook functioneert de aandachtsfunctionaris als aanspreekpunt op beleidsmatig en uitvoerend niveau en draagt de aandachtsfunctionaris verantwoordelijkheid voor de controle op het nakomen van de (wettelijke) eisen die aan het besluit verplichte meldcode gekoppeld zijn.

Logo

VDC-Training

Cursus EHBO aan baby’s en kinderen & BHV cursus kinderopvang (en herhalingen) Tijdens deze cursussen leren wij een slachtoffer in veiligheid te brengen, de toestand te beoordelen, hoe wij een kind in veiligheid kunnen brengen indien een ontruiming noodzakelijk is, maar ook hoe een beginnende brand te blussen, de hulpdiensten alarmeren en EHBO te verlenen. De herhalingsles BHV kinderopvang is bestemd voor personen die werkzaam zijn op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, kinderopvanglocaties, basisscholen etc. en reeds in het bezit zijn van een diploma.

Logo

MExT, professionele EHBO

MExT is dé specialist in EHBO-diensten en -materialen voor bedrijven en instellingen die eindgebruiker zijn. Wij gebruiken EHBO-diensten en -producten op maat van MExT.

Logo

MULTIsignaal Regio Amsterdam

Kinderen en jongeren hebben in hun leven te maken met professionals. Soms maakt een professional zich zorgen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het kind of de jongere moeite heeft om mee te komen op school of gaat spijbelen. Of hij of zij heeft last van somberheid of zoekt aansluiting bij verkeerde vrienden. De professional vraagt zich dan af of meer mensen in de omgeving van het kind of de jongere deze zorgen hebben.

Niet altijd kennen de professionals elkaar. De verwijsindex is een digitaal systeem waarmee professionals elkaar kunnen vinden. Ze kunnen dan met elkaar overleggen en werken niet langs elkaar heen. De verwijsindex is er voor kinderen en jongeren van 0 t/m 23 jaar.

Logo

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv), ofwel stages en leerbanen.

Door stages en leerbanen aan te bieden levert BSO Miracle Kids een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het vakmanschap. Als erkend leerbedrijf is BSO Miracle Kids een schoolvoorbeeld voor de branche.

Menu